greendot-vegetarian-restaurant-paya-lebar-square-singapore

Greendot vegetarian restaurant Paya Lebar Square Singapore.

Greendot vegetarian restaurant, located within Paya Lebar Square in Singapore.