shabu-tan-japanese-hotpot-restaurant-marina-square-singapore

Shabu Tan Japanese Hotpot restaurant at Marina Square shopping centre in Singapore.

Shabu Tan Japanese Hotpot restaurant at Marina Square shopping centre in Singapore.